Social media beauty

PRZEDSPRZEDAŻ EBOOKA 
“101 Pomysłów na posty, które przyciągną Klientki i wyróżnią Twój profil na Instagramie.
Skuteczne strategie tworzenia treści dla Branży Beauty”

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Regulamin

sprzedaży i dostarczania produktów cyfrowych

 1. Postanowienia Ogólne

 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin produktów cyfrowych”) ustala warunki i procedury związane z zakupem i dostarczaniem produktów cyfrowych przez Sprzedawcę Kupującemu.

1.2. Regulamin produktów cyfrowych jest uzupełnieniem ogólnych Zasad Sprzedaży, zawartych w Regulaminie Sklepu Online.

1.3. Wszystkie produkty cyfrowe oraz utwory działalności twórczej udostępniane na stronie i/lub w sklepie online pod adresem: www.socialmediabeauty.pl są objęte ochroną praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje

2.1.      Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć i definicji :

 • Platforma online – platforma online dostępna pod adresem www.socialmediabeauty.pl, której twórcą i właścicielem jest Sprzedawca.
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto Klienta lub dokonująca zakupu bez rejestracji
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.socialmediabeauty.pl
 • Sprzedawca – Anita Bujakowska prowadząca nierejestrowanę działalność gospodarczą pod nazwą Socialmedia Beauty Anita Bujakowska z siedzibą przy ul. Spółdzielców 50/24 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5491942428
 • Produkt – Audiobook, Videobook lub Ebook, Szablony na Instagram, Grafiki na Instagram, bądź też wyżej wymienione produkty traktowane łącznie;
 • Audiobook – książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;
 • Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej opatrzona znakiem wodnym;
 • Videobook – film zapisany w formacie wideo, opatrzony znakiem wodnym;
 • Szablony na Instagram – Pakiet szablonów do samodzielnej edycji w darmowej wersji Canva
 • Grafiki na Instagram – – Pakiet grafik gotowych do samodzielnej publikacji na Instagramie
 • Zamówienie Produktu – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Sklepu przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu;
 • Operator Płatności – PayPal, Przelewy24
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://socialmediabeauty.pl/regulamin-produktow-cyfrowych/

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1.      Zabrania się kopiowania, poielania lub dowolnego innego wykorzystywania informacji, danych lub innych treści dostępnych w Sklepie lub z nim związanych, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa autorskiego.

3.2.     W celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • aktywny adres email;

3.3.     W celu korzystania z Platformy online niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice);
 • standardowa przeglądarka plików wideo (np. AdobeReader);
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);
 • aktywny adresu email;
 • aplikacja CANVA – wersja darmowa

3.4.     Na Produkty ani na usługi posprzedażowe nie są udzielane żadne gwarancje przez Sprzedawcę ani przez podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów;

3.5.     Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu obejmują realizację i udostępnianie Produktów, w tym Videobooków, Audiobooków oraz Ebooków, Szablonów i Grafik na Instagram;

3.6.     Klient może posiadać aktywne Konto Klienta i zalogować się przed złożeniem Zamówienia Produktu lub może złożyć zamówienie bez rejestracji;

3.7.     Prezentacja Produktów dostępnych w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia Produktu jest ofertą nabycia składaną przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Produktu wysłane przez Sklep na podany przez Nabywcę adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego, co prowadzi do zawarcia Umowy o nabycie Produktu.

3.8.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie Produktów prezentowanych w Sklepie;

3.9.     W celu otrzymania Produktu, należy złożyć Zamówienie Produktu poprzez dodanie wybranego przedmiotu do koszyka i następnie dokonanie płatności. Aby dokonać zakupu w Sklepie, konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu produktów cyfrowych.

3.10. Umowa o nabycie Produktu zostaje zawarta, gdy Zamówienie Produktu zostaje przyjęte do realizacji.

3.11.    Każde złożone Zamówienie Produktu jest poddawane automatycznej weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia Produktu do realizacji jest sygnałem, że proces zamawiania został wykonany poprawnie;

3.12.    Realizacja Zamówienia Produktów ma miejsce po potwierdzeniu dokonania płatności, która jest uiszczana przy użyciu dostępnych kanałów płatności jako opłata za Produkt oraz ewentualne inne związane z danym Produktem koszty;

3.13.    Informacje dotyczące ceny konkretnego Produktu są udostępniane w trakcie składania Zamówienia Produktu.

3.14.    Dostarczenie zamówionego Produktu odbywa się poprzez transmisję danych za pośrednictwem łącza internetowego, umożliwiając Kupującemu pobranie Produktu bezpośrednio do pamięci urządzenia końcowego (telefonu, tabletu lub komputera).

3.15.    Kupujący ma możliwość nabywania pojedynczych sztuk Produktów, dokonując płatności za każdą zakupioną jednostkę;

3.16.    Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT);

3.17.    Kupującego obowiązuje cena wskazana przy Produkcie w chwili umieszczenia go w koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji i/lub kodu rabatowego;

3.18.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenach Produktów;

3.19.    W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Kupującego oraz ochronę przesyłanych danych związanych z zakupem w Sklepie, Sprzedawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dostosowane do poziomu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa świadczonych usług. Działa to zwłaszcza w celu zapobieżenia nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych;

3.20.   Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić prawidłowe działanie Sklepu i Platformy online. Kupujący jest zobowiązany zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu strony Sprzedającemu. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Strony powinny być przekazywane na adres: socialmedia.bujakowska@gmail.com. W przypadku reklamacji, Sprzedawca rozpatrzy je w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a wynik zostanie przekazany Kupującemu za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail w reklamacji.

4. Zasady Korzystanie z Produktów

4.1.     Do korzystania z Ebooków, Videobooków i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową;

4.2.      Do korzystania z Szablonów oraz Grafik na Instagram niezbędne jest posiadania dowolnego łącza internetowego i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, bądź telefonu na który niezbędne jest ściągniecie aplikacji CANVA w bezpłatnej wersji.

4.3.    Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie posiada uprawnień do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania Produktu do obrotu, ani w całości, ani we fragmentach;
 • ingerowania w jego zawartość;
 • publikacji, dystrybucji, powielania;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 • oddawania w najem;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania;
 • odsprzedaży osobom trzecim

 

5. Odstąpienie od Umowy

5.1.    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

5.2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

5.3.    W celu  odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną;

5.4.    W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, by Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.5.    Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

5.6.    Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

6. Prawa własności intelektualnej

6.1.     Nabycie Produktu upoważnia Kupującego jedynie do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, takiego jak odtwarzanie na elektronicznych urządzeniach, zapisywanie w pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z jego zawartością. Nie ma możliwości kopiowania, zwielokrotniania lub wykorzystywania treści Produktu w sposób niezgodny z prawem, zmieniania jego struktury elektronicznej czy też dokonywania innych modyfikacji pliku z Produktem. W przypadku Szablonów na Instagram dozwolona jest zmiana szaty graficznej, gontów, kolorów i elementów wskazanych podczas zakupuj jako dozwolone do zmiany.

6.2.    Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu za wyjątkiem Szablonów i Grafik, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, chyba, że Strony postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu;

6.3.    Nabywca, który nabywa Produkty, ma obowiązek zapewnić, że żadne inne nieuprawnione osoby nie uzyskają do nich dostępu w sposób umożliwiający ich powielanie, dystrybucję lub wykorzystanie w sposób niezgodny z udzielonymi prawami. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może podjąć kroki prawne przeciwko użytkownikowi Produktu, który naruszył prawa do danej kopii Produktu.

6.4.    Rozpowszechnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest surowo zabronione. Obejmuje to szczególnie prywatne i komercyjne strony internetowe, fora internetowe, społeczności online itp. W przypadku wykrycia takich naruszeń, Sprzedawca może skierować roszczenia przeciwko zidentyfikowanemu nabywcy, który naruszył prawa do danej kopii Produktu.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu

7.1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad;

7.2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej produktu elektronicznego (rękojmia za wady);

7.3.    W przypadku zauważenia wady produktu elektronicznego, Kupujący winien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, precyzując jednocześnie swoje roszczenie związane z ujawnioną wadą lub przedstawiając stosowne oświadczenie.

7.4.    Kupujący może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji, jak i poczty elektronicznej na adres: socialmedia.bujakowska@gmail.com

7.5.    Sprzedawca przekaże swoją odpowiedź na zgłoszoną reklamację Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, wykorzystując tę samą formę komunikacji, którą Kupujący zastosował do przekazania reklamacji.

7.6.    Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Postanowienia końcowe

8.1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. lipca 2023 roku;

8.2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji a także do modyfikowania cen produktów w Sklepie, jednakże w sposób niekolidujący z prawnymi prawami nabytymi przez Kupującego. Zmiany te obejmują warunki umów zawartych przed wprowadzeniem takich modyfikacji;

8.3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie produktów cyfrowych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy;

8.4.    Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu podlegają rozpatrzeniu przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, dla których właściwość sądu ustalana jest według ogólnych zasad. Od 01.01.2021 r. wyżej wymienione postanowienie nie jest również obowiązujące dla osoby fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, chyba że treść umowy wyklucza charakter zawodowy, wynikający w szczególności z prowadzonej działalności gospodarczej, co jest regulowane przez przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w takim przypadku właściwość sądu określana jest na ogólnych zasadach